KUP UBEZPIECZENIE OC LEKARZA I LEKARZA DENTYSTY 

Na skutek przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2012 roku każdy lekarz/pielęgniarka wykonujący działalność leczniczą musi indywidualnie zawrzeć ubezpieczenia OC. Ubezpieczeniem tym objęta jest odpowiedzialność cywilna podmiotu wykonującego działalność lecznicza na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej za szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania tych świadczeń.

 

Ubezpieczenie OC nie obejmuje szkód:

    1. wyrządzonych przez podmiot wykonujący działalność leczniczą po pozbawieniu lub w okresie zawieszenia prawa do prowadzenia działalności leczniczej,
    2. polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie rzeczy,
    3. polegających na zapłacie kar umownych,
    4.  powstałych wskutek działań wojennych, stanu wojennego, rozruchów i zamieszek, a także aktów terroru.

 

Dla lekarza lub lekarza dentysty wykonującego działalność leczniczą w formie jednoosobowej działalności gospodarczej lub w formie spółki obowiązującą minimalną suma gwarancyjną jest 75.000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz 350.000 euro w odniesieniu do wszystkich zdarzeń. (rozporządzenie z dn. 22 grudnia 2011r.)

Dla pielęgniarki lub położnej wykonującej działalność leczniczą w formie jednoosobowej działalności, indywidualnej praktyki lub spółki minimalna suma gwarancyjną jest 30.000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia i 150.000 w odniesieniu do wszystkich zdarzeń. (rozporządzenie z dn. 22 grudnia 2011r.)

Nasz Program specjalny dla lekarzy i personelu medycznego obejmuje obowiązkowe ubezpieczenie OC jednak znając i rozumiejąc szczególną specyfikę tego zawodu oraz potrzebę szerszej, wielowariantowej ochrony proponujemy uczestnictwo w programie „skrojonym” specjalnie dla tej wymagającej grupy zawodowej.

Dlaczego Lekarz powinien mieć polisę OC ?

Odpowiada adw. Jakub Muszyński – kancelaria Muszyński i Partnerzy

Dlaczego Lekarz powinien mieć polisę OC ?

Pod pojęciem ochrony zdrowia kryje się wiele oczekiwań ze strony pacjentów, którzy chcieliby uzyskiwać od lekarzy najwyższej jakości pomocy w zakresie ratowania i ochrony swojego zdrowia, a także życia.  Praca pod presją stwarza większe ryzyko popełnienia błędów z racji odpowiedzialności społecznej jaka ciąży na zawodzie lekarza.  

Niepowodzenie leczenia może nie wynikać bezpośrednio z  zaniedbania, i w związku z tym nie musi to oznaczać, że lekarz powinien zostać pociągnięty do odpowiedzialności za ewentualne szkody wyrządzone pacjentom. 

Błędy medyczne mogą być także wynikiem braku wiedzy pracowników ochrony zdrowia, choćby dlatego,, że nie przeszli odpowiedniego szkolenia lub są tak zapracowani, że nie są w stanie poświęcić wystarczająco dużo czasu na pogłębianie swojej  wiedzy medycznej o wyniki najnowszych badań. 

Niedobór personelu medycznego oraz lekarzy jest również w tej chwili jednym z istotnych elementów, który uniemożliwia prawidłowe i bezpieczne funkcjonowanie nie tylko oddziałów szpitalnych, lecz wręcz całych szpitali. W niektórych przypadkach błędy medyczne mogą również wynikać z podjętych decyzji  odnośnie leczenia które nieumyślnie,  zamiast pomagać prowadzą do szkody na zdrowiu pacjenta. 

Wszystkie z przedstawionych powyżej aspektów przemawiają za tym, aby pracownik ochrony zdrowia mógł liczyć na ubezpieczenie na wypadek błędu medycznego.  Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej lekarza jest nie mniej ważne niż chociażby właściwie narzędzia pracy, jakimi powinien posługiwać się medyk. Jest to istotne również ze względu na komfort psychiczny w codziennej pracy przy tak wymagającym zawodzie.

W jakim zakresie chroni obowiązkowa polisa Odpowiedzialności Cywilnej Lekarza?

Polisa Obowiązkowej odpowiedzialności Lekarza obejmuje odpowiedzialność cywilną za szkody spowodowane działaniem lub zaniechaniem ze strony ubezpieczonego lekarza oraz wynikłe podczas udzielania świadczeń zdrowotnych. Nie wszystkie jednak polisy zapewniają zwrot kosztów za szkody wyrządzone np. w wyniku rażącego braku staranności, które bywa częstym przedmiotem sporu w sądzie. Dlatego przed wykupieniem takiego OC należy upewnić się, że dany produkt ubezpieczeniowy posiada wszystkie rozszerzenia, jakie mogą nas interesować.

Na uwagę zasługuje fakt, że obowiązkową polisą muszą być objęci wszyscy lekarze, którzy prowadzą praktykę, poza umową o pracę na umowach cywilno–prawnych lub kontraktach. Niejednokrotnie polisa obowiązkowego OC jest jedyną posiadaną polisą przez Lekarza.

Z punktu widzenia kompleksowego zabezpieczenia i ochrony nie powinno tak być.

Jak zatem w pełni zabezpieczyć działalność lekarza ?

Kompleksowa ochrona dla lekarza to połączenie obowiązkowej polisy z polisą Odpowiedzialności Cywilnej NADWYŻKOWEJ lekarza.

Podstawowa różnica między OC obowiązkowym a nadwyżkowym lekarza polega na tym, że polisa obowiązkowa nie chroni lekarza przed kosztami procesu i zastępstwa procesowego, które jest niejednokrotnie zmuszony ponosić jeśli nie dołączył tej opcji kupując ubezpieczenie.

Dodatkowo Suma Ubezpieczenia w polisie OC Obowiązkowej może nie być wystarczająca do pokrycia kosztów odszkodowania. Obowiązkowe OC wynosi 75 tys. euro dla jednego zdarzenia i 350 tys. euro na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Jest wiele przykładów na to, że kwota 75 tys. euro to za mała suma na pokrycie zasądzonego odszkodowania w przypadku udowodnionego błędu lekarskiego. Dlatego dobór odpowiedniej Sumy Ubezpieczenia Nadwyżkowego, które często występuje jako łączna Suma Ubezpieczenia na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia jest kluczowa dla pełnego zabezpieczenia lekarza.

 

Opisane powyżej opcje w ubezpieczeniu mają na celu ochronę majątku lekarza na wypadek popełnienia błędu lekarskiego. To jednak nie wszystkie elementy, na jakie należy zwrócić uwagę przy wyborze ochrony dla lekarza.

Na co w takim razie powinien jeszcze zwrócić uwagę lekarz przy dobrze OC ?

Pozostają jeszcze kwestie zabezpieczenia samego lekarza, jego zdrowia i jednocześnie zdolności świadczenia usług w tym zawodzie.

Warto zwrócić uwagę na rozszerzenia jakie można jednocześnie z taką polisą ubezpieczeniową zawrzeć. Na przykład warto rozważyć opcję ubezpieczenia na wypadek  ekspozycji zawodowej na zakażenie HIV i/lub WZW. Kolejny element to Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków, czy długotrwała niezdolność do pracy po wypadku lub chorobie.

Te elementy występują w dobrych ofertach, kompleksowo zabezpieczając majątek oraz zdrowie lekarza, a ich połączenie w jednym miejscu obniża koszty ochrony oraz oszczędza czas, jaki – trzeba poświęcić na poszukiwanie odpowiedniego ubezpieczenia.