Na skutek nowych przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2012 roku każdy lekarz/pielęgniarka wykonujący działalność leczniczą musi indywidualnie zawrzeć ubezpieczenia OC. Ubezpieczeniem tym objęta jest odpowiedzialność cywilna podmiotu wykonującego działalność lecznicza na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej za szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania tych świadczeń.

 

Ubezpieczenie OC nie obejmuje szkód:

    1. wyrządzonych przez podmiot wykonujący działalność leczniczą po pozbawieniu lub w okresie zawieszenia prawa do prowadzenia działalności leczniczej,
    2. polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie rzeczy,
    3. polegających na zapłacie kar umownych,
    4.  powstałych wskutek działań wojennych, stanu wojennego, rozruchów i zamieszek, a także aktów terroru.

 

Dla lekarza lub lekarza dentysty wykonującego działalność leczniczą w formie jednoosobowej działalności gospodarczej lub w formie spółki obowiązującą minimalną suma gwarancyjną jest 75.000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz 350.000 euro w odniesieniu do wszystkich zdarzeń. (rozporządzenie z dn. 22 grudnia 2011r.)

Dla pielęgniarki lub położnej wykonującej działalność leczniczą w formie jednoosobowej działalności, indywidualnej praktyki lub spółki minimalna suma gwarancyjną jest 30.000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia i 150.000 w odniesieniu do wszystkich zdarzeń. (rozporządzenie z dn. 22 grudnia 2011r.)

Nasz Program specjalny dla lekarzy i personelu medycznego obejmuje obowiązkowe ubezpieczenie OC jednak znając i rozumiejąc szczególną specyfikę tego zawodu oraz potrzebę szerszej, wielowariantowej ochrony proponujemy uczestnictwo w programie „skrojonym” specjalnie dla tej wymagającej grupy zawodowej.